wysoki kontrast
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" jest placówką dostrzegającą potrzeby ucznia, rodzica i pracownika oraz stale dążącą do ich zaspokajania. Ośrodek charakteryzuje się przyjazną atmosferą, w której młodzież i dorośli czują się dobrze i bezpiecznie. Placówka stosuje podejście indywidualne do wychowanka, co sprzyja jego maksymalnemu rozwojowi. Dążymy do wyposażenia wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania właściwych wyborów w dalszym życiu. Szczerość, otwartość, tolerancja, sprawiedliwość, kultura słowa, aprobata i przyjaźń to główne wartości, jakimi kierujemy się w pracy z młodzieżą.

Cele główne koncepcji pracy:
- Wszyscy starają się o godne warunki nauki, wypoczynku i pracy
- Uczeń ma zapewnione warunki do rozwoju we wszystkich dziedzinach
- Uczeń czuje się w placówce bezpiecznie
- Uczeń potrafi komunikować swoje potrzeby, a placówka stara się je zaspokoić
- Placówka dba o dobre relacje na linii: uczeń - rodzic/opiekun - nauczyciel/ wychowawca
- Pracownicy stale podnoszą poziom swojego warsztatu pracy poprzez systematyczne doszkalanie      
  się
- Placówka stale współpracuje z rodzicami i służy pomocą w rozwiązywaniu problemów
- Placówka dba o pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym