wysoki kontrast
Deklaracja dostępności

1.Dostępność cyfrowa
   . Oświadczenie o dostępności cyfrowej stron internetowych: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  nr 3 "Dom na Trakcie" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić  
     dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
     publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.domnatrakcie.pl
    Data publikacji strony internetowej: 2003.01.01
     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021
  . Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów       
    publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 
    Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych MOS nr 3  Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.09.13
  . Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
  . W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jerzy Kosiorek, kosiorek_xl@wp.pl. Kontaktować można 
    się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 872 93 67 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na  
    brak zapewnienia dostępności.
  . Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Każdy może 
    także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno
    zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki element strony internetowej chodzi oraz sposób kontakt. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę
    otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. MOS nr 3 "Dom
    na Trakcie" dołoży wszelkich starań, aby spełnić żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, MOS nr 3 "Dom na
    Trakcie" niezwłocznie poinformuje o tym fakcie żądającego oraz podejmie działania zmierzające do realizacji żądania w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące. W
    przypadkach, gdyby spełnienie żądania było niemożliwe, MOS nr 3 "Dom na Trakcie"  zobowiązuje się zaproponowania alternatywnego zapewnienia dostępu do 
    informacji.
  . W przypadku, braku realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
    sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa: https://www.rpo.gov.pl/

2. Dostępność informacyjno - komunikacyjna
  . Tłumacz polskiego języka migowego dostępny po zgłoszeniu z 3 dniowym wyprzedzeniem.

3. Dostępność architektoniczna
    Opis dostępności architektonicznej budynku: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 13 "Dom na Trakcie" ul. Trakt Lubelski 40, 04-870 Warszawa

    Placówka jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada podjazd dla wózków  przy wejściu głównym dla osób z 
    niepełnosprawnością ,  wejście do budynku wyposażone  jest w domofon lub wideo domofon umożliwiający łatwy kontakt z pracownikami.
    Palcówka nie posiada wind, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
    Ośrodek posiada parking i  wyznaczone miejsce (koperta) dla osób niepełnosprawnych oznakowanych odpowiednim znakiem.