Procedura przyjęcia dziecka do MOS Nr 3 " Dom Na Trakcie"

Wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 3 " Dom na Trakcie" jest młodzież w wieku 11 - 18 lat, normie intelektualnej, zagrożona niedostosowaniem społecznym. W uzasadnionych przypadkach wychowankami mogą być także osoby powyżej 18 roku życia, jeżeli jest to niezbędne z powodu kontynuowania nauki (jednakże ich pobyt w Ośrodku wiąże się z zawarciem z wychowankiem kontraktu). Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nie jest placówką opieki całkowitej, dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, powinny pozostawać pod opieką rodziny zastępczej, wskazanego przez sąd opiekuna prawnego lub całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.Młodzież przyjmowana jest na podstawie art.71 b Ustawy o systemie oświaty tzn. prośby rodziców lub opiekunów dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest wstępna rozmowa ucznia i rodzica (opiekuna prawnego) z dyrektorem, psychologiem, pedagogiem ośrodka w celu przeprowadzenia wstępnej diagnozy środowiskowej, diagnozy zaburzeń, deficytów i preferencji dziecka. Po pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka należy dostarczyć następujące dokumenty:
1.
Wniosek rodziców lub opiekunów o przyjecie.
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym ( norma intelektualna) na okres nauki
3. Akt urodzenia dziecka.
4. Potwierdzenie zameldowania, zamieszkania.
5. Świadectwo z ostatniej klasy ( nawet jeśli dziecko nie otrzymało promocji do następnej klasy),
6. Dokumentacja medyczna.
7. Zdjęcie dziecka.
8. Skierowanie z odpowiedniego dla miejsca zamieszkania starostwa jeżeli dziecko jest spoza Warszawy.

W ośrodku już po otrzymaniu pozytywnej informacji o przyjęciu i dostarczeniu wymaganych dokumentów rodzice lub opiekunowie mogą zostać poproszeni o wypełnienie dodatkowej dokumentacji.
Dokumenty są przechowywane i archiwizowane na terenie Ośrodka zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych osobowych.

Informacje: tel. 22 872-93-67; email sekretariat.mos3@eduwarszawa.pl
                   pedagog tel. 22 872 93 67 wew. 5
wysoki kontrast