Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)
wysoki kontrast
Informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" w  Warszawie, ul. Trakt Lubelski 40,  reprezentowanym przez Dyrektora Małgorzatę Jaroń.

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych  możliwy jest pod adresem email: mbfo.iod@um.warszawa.pl należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

3) Administrator Państwa danych osobowych przetwarza je na podstawie:
a) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) Podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę;
b) Kontaktu z kandydatem do pracy.

5) Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku są upoważnieni pracownicy przez Administratora.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące po zakończonej rekrutacji.

8) W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9) W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10) W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221. § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.