STATUS PRAWNY
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Warszawie jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy zajmującą się edukacją, opieką i wychowaniem młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

Działanie placówki reguluje Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 ze zm.) oraz inne akty prawne z zakresu oświaty i wychowania a także Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Warszawie. Statut Ośrodka

Podstawą zatrudnienia pracowników pedagogicznych jest Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) natomiast pracownikow niepedagogicznych Ustawa z dn 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) oraz
Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 674
ze zm.).
Biuletyn Informacji Publicznej

This slideshow requires Adobe Flash Player 10.0 (or higher). JavaScript must be enabled.

MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMOTOWE
wysoki kontrast